Velký výběr vína a sektů, destilátů, tabáku a doutníků, slaných i sladkých delikates nejen pro požitkáře.

Reklamace

Na této stránce jsou tyto informace:

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.donpealo.cz od prodávajícího PEAL a.s., IČ: 25775634, se sídlem U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10.
Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.

I. Místo a způsob uplatnění reklamace

S vyřízením se můžete obrátit na naše provozovny (jejich seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Provozovny), kde vám rádi poradíme a případnou reklamaci plně vyřídíme, stejně tak se s reklamací můžete obrátit na sídlo naší společnosti uvedené v úvodu tohoto reklamačního řádu a v sekci Kontakty.
Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího: PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10. V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.

II. Záruční doba

Druhy záruční doby jsou dle zákona následující:

 • Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců
 • Při prodeji potravinářského zboží je záruční doba 8 dní
 • Při prodeji krmiv je záruční doba 3 týdny
 • Při prodeji zvířat je záruční doba 6 týdnů

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.

III. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Záruka

Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující následující práva:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:

 • vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
 • mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
 • poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
 • poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
 • poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
 • poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • životnost výrobku marně uplynula.

V. Vyřízení reklamace

K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v záruční době prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula záruční doba (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).
Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci.

VI. Mimosoudní řešení sporů

Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.
V Praze dne 1.2.2016
PEAL a.s.

 

Reklamační řád a záruční podmínky elektronické cigarety

Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité skutečnosti:

1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.
2. Při používání výrobku jiným způsobem nebo používání v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.
3. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním (§619, odst.2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění). Dále pak na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. V případě zájmu však může být nabídnuta cena opravy, se kterou však reklamující musí písemně souhlasit (email nebo osobně).
5. Reklamace nebude uznána za oprávněnou v případě, že je výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).
6. Standardní 24 měsíční záruka se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty – tedy baterie, dobíjecí adaptéry, dobíjecí pouzdra PCC apod.
Zároveň je však nutno odlišovat pojmy ZÁRUČNÍ DOBA a ŽIVOTNOST. Z tohoto hlediska jsou jednotlivé komponenty a příslušenství elektronických cigaret rozděleny do 3 kategorií:
a) Baterie a další elektronické součásti – u všech baterií je životnost 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá (přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení).
b) Atomizery, cartomizery, cleanomizery a další příslušenství, sloužící k plnění liquidem – jedná se o spotřební materiál, jehož živost je 10 dní až 3 měsíce. V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém liquidu apod. Součástí těchto produktů je mj. žhavicí spirálka, která přeměňuje liquid v páru a nosné medium, přivádějící liquid ke žhavicí spirálce (knoty, vata). Používán dochází k postupnému zanášení spirálky i knotů a tedy k postupnému snižování výkonu. Hustší liquidy (např. „čokoláda“) zanášejí spirálku více než řidší (např. tabákové). U tohoto příslušenství lze tedy akceptovat reklamace pouze na závady, reklamované bezprostředně po zakoupení (výrobní vady, mechanické poškození apod.).
c) Liquidy a náplně – na tyto produkty nelze reklamaci uplatnit. Jedná se o spotřební materiál k elektronickým cigaretám. Tyto produkty nelze ani vracet. U liquidů je akceptovatelná pouze reklamace na prošlou dobu spotřeby, která činí 2 roky a je vyznačena na obalu liquidu.
7. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
8. Kupující je povinen prohlédnout si zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.
9. Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který poslouží jako záruční list.
10. Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího formou vyplnění reklamačního protokolu s písemným popisem závady a kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon nebo e-mail)
11. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§622 odst. 1 Občanského zákoníku). Kupující, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny.
12. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

PEAL a.s.

00.00 KčPlatit